java

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ blog ของครูดาราศักดิ์ นพสถิตย์

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โจทย์ พื้นฐาน photoshop

Photoshop คืออะไร................................................................................


ขั้นตอนการเข้าโปรแกรม Adobe Photoshop มีวิธีการอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมใช้ตกแต่งภาพกราฟฟิค ใช้กับงานด้านใดได้บ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แถบเครื่องมือ (Title Bar) คืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    เมนูบาร์ ( Menu bar) ประกอบด้วยเมนูอะไรบ้าง ทำหน้าที่อย่างไร
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    จงยกตัวอย่างพาเลต (Palette) ใน Photoshop มาอย่างน้อย 3 อย่าง พร้อมคำอธิบาย
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………………………
    ประโยชน์ของโปรแกรม Photoshop...................................................................................................................................................................................................................................................................

    วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

    ้ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ hardware

    ****ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ลงใน แฟนแพจนักเรียน และ เขียนลงในสมุด

    1. hardware คืออะไร
    2.ให้นักเรียนบอกหน้าที่ของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ พร้อมหาภาพประกอบ
       จอภาพ หรือ monitor 
          เคส (case) 
    พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply)
    คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ (Keyboard)
    ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk)
    เมนบอร์ด (Main board)
    ซีพียู (CPU)
    การ์ดแสดงผล (Display Card)
    เมาส์ (Mouse) 
    แรม (RAM)
    CD Drive / DVD Drive / CD-RW Drive / DVD-RW Drive

    วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

    ใบงานเรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

    ใบงานเรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    คำชี้แจง นักเรียน ศึกษา เรื่อง ความรู้พื้่นฐานของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ  แล้วตอบคำถามให้ชัดเจน และถูกต้อง สมบูรณ์ (ทำลงสมุดของนักเรียน)

       1. ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
       2. จงบอกองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
       3. รูปแบบเครือข่าย (Network topology) มีกี่แบบ ให้นักเรียนวาดรูปพร้อมอธิบาย
       4. จงอธิบายเกี่ยวกับเครือข่าย LANพร้อมวาดรูปประกอบ
       5. จงอธิบายเกี่ยวกับเครือข่าย MANพร้อมวาดรูปประกอบ
       6. จงอธิบายเกี่ยวกับเครือข่าย WAN พร้อมวาดรูปประกอบ

    7. คิดโจทย์ เองทั้งหมด 5 ข้อ มีตัวเลือก ก ข  ค ง พร้อมเฉลย

    ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต

    1. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต (ให้ตอบมาอย่างน้อย 5 ข้อ)
    2. ให้นักเรียนหาประเด็นเกี่ยวโทษของอินเตอร์เน็ตต่อไปนี้
       2.1  โรคติดอินเตอร์เน็ต
       2.2   เรื่องอณาจารผิดศีลธรรม
       2.3   ไวรัส ม้าโทรจัน หนอนอินเตอร์เน็ต และระเบิดเวลา 
       2.4  และโทษของอินเตอร์อื่นๆ มาอย่างน้อยอีก 5 ข้อ 
    3. ให้นักเรียนคิดโจทย์ เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตที่เรียนมาตั้งแต่ต้น มีตัวเลือก พร้อมเฉลย อย่างน้อย 10 ข้อ 

    วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

    คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต

    ******ให้นักเรียนค้นหาคำตอบจากอินเตอร์เน็ต แล้วตอบลงในบล็อคของนักเรียนเองพร้อมทั้งบอกแหล่งที่มาที่นักเรียนค้นหามา ส่งภายในวันที่ 23 ธค 2558******************
    WebPage หมายถึง .....

    Web site หมายถึง ....

    HomePage หมายถึง ....
    Web Browser หมายถึง ....

    Domain Name หมายถึง ....

    URL(Uniform Resouire Locator)  หมายถึง ....

    IP (Internet Protocol) หมายถึง ....

    TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) หมายถึง ....
    Protocolหมายถึง ....

    ISP (Internet Service Provider)   หมายถึง ....

    ASP (Application Service Provider) หมายถึง ....
    IDC (Internet Data Center) หมายถึง ....

    E-Commerce (Elertronic Commerce)หมายถึง ....

    Hypertext หมายถึง ....

    Download หมายถึง ....
    Upload หมายถึง ....

    POP (Post Office Protocal) หมายถึง ....

    Internet Address หมายถึง ....

    IP Address คือหมายถึง ....

    Mailing List หมายถึง ....

    วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

    แบบฝึกหัดอินเตอร์เน็ต    แบบฝึกหัดอินเตอร์เน็ต

    1.      จงค้นหาเว็บไซต์ที่มีโดเมนเป็นดังต่อไปนี้อย่างละ 5 เว็บไซต์แล้วบอกรายละเอียดของเว็บไซต์นั้น
    -          .com
    -          .co.th
    -          .ac.th
    -          .go.th
    -          .or.th
    2.      จงค้นหาเว็บไซต์ที่ให้บริการ Search Engine มาอย่างน้อย 3 เว็บไซต์ แล้วบอกรายละเอียดของเว็บไซต์นั้น
    3.      จงค้นหาเว็บไซต์ที่ให้บริการ E-mail มาอย่างน้อย 3 เว็บไซต์ แล้วบอกรายละเอียดของเว็บไซต์นั้น
    4.      จงค้นหาเว็บไซต์ที่สนใจอย่างน้อย 3 เว็บไซต์ แล้วบอกรายละเอียดของเว็บไซต์นั้น (ไม่ซ้ำกับข้อ 1-3)
    5.      จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้
    -          Web board
    -          Guestbook
    -          Banner
    -          Pool
    -          Upload
    -          Download
    -          Counter
    6. หาโจทย์เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตมาอย่างน้อย 5 ข้อ (เขียน ก ข ค ง พร้อมเฉลย)